Logotipo de Tot Servei Urgell
24h/365 dies

Preguntes

Aquí us deixem una sèrie de preguntes amb les seves respostes que esperem que us puguin orientar o ajudar a resoldre dubtes generals.

Es regeixen per la Llei 5/2015 de 13 de maig, de modificació del Llibre Cinquè del Codi Civil Català actualitzada amb les modificacions del Decret-llei 28/2021 de 21 de desembre.

Correspon al president de la comunitat. En cas que no ho faci, correspon al vicepresident o quan ho demanin, com a mínim, la quarta part dels propietaris que representi la quarta part de les quotes de participació (Art. 553.20).
El Codi Civil Català no ho contempla explícitament. Es tracta d’aconseguir la màxima assistència possible de propietaris per evitar que acords aprovats es qüestionin per una gran majoria d’absents.
Caldrà seguir els tràmits legals per a exigir judicialment les quotes.

El nou propietari haurà d’abonar les despeses de la comunitat de veïns corresponents, haurà d’assumir les quotes ordinàries, extraordinàries i el fons de reserva que corresponguin a la part vençuda de l’any en curs i els quatre anys immediatament anteriors i acomplir les anotacions que constin al Registre de la Propietat o als Jutjats.

Els propietaris amb quotes pendent poden assistir a la reunió, però no tenen dret a vot, a no ser que acreditin que han procedit a l’abonament de les quotes abans de la reunió, o bé han consignat judicialment o notarialment (Art. 553.22-553.24).
Les terrasses per naturalesa són elements comuns, en cas que estiguin assignades a elements privatius aquests han d’assumir les depeses de conservació i manteniment ordinari, les depeses estructurals són a càrrec de la comunitat (Art. 553-43).
El nou propietari haurà d’assumir les quotes ordinàries, extraordinàries i el fons de reserva que correspongui a la part vençuda de l’any en curs i els quatre anys immediatament anteriors, sens perjudici, si s’escau, de la responsabilitat de qui transmet (Art. 553-4).
Els càrrecs són reelegibles, duren un any, i s’entén que són prorrogats fins que no es faci la junta ordinària següent (Art. 553.15).
El càrrec de la presidència ha d’ésser exercit per un propietari. La comunitat pot encarregar l’administració a un professional extern que compleixi les condicions professionals legalment exigibles. En aquest cas, a les funcions d’administrador també s’inclouen les de secretari (Art. 553-15).
En cas que la Comunitat de Propietaris acordés en Junta la instal·lació d’un ascensor, els locals ¬–igual que la resta d’entitats– estan obligats a satisfer l’import segons el seu coeficient de participació tret que el règim de la comunitat en l’Escriptura d’Obra Nova i Divisió Horitzontal contempli el contrari (Art. 553-25.5 a) b) 6 del Codi Civil de Catalunya).
S’adopten per majories simples l’execució de les obres per instal·lar infraestructures comunes per connectar serveis de telecomunicacions de banda ampla (Art-553-25-1-C).
Caldrà adoptar els acords segons la legislatura vigent. S’adopten per majories simples l’execució de les obres per instal·lar sistemes d’energies renovables d’us comú en elements comuns. (Art. 553.25.2-D).
Sí, però cal seguir el procés establert en la normativa ITC-BT52. Cal disposar d’un projecte tècnic (ha d’incloure la memòria i pressupost), aquest projecte s’ha d’enviar al president de la comunitat o a l’administrador –com a mínim– amb 30 dies d’antelació a l’inici de l’obra, per a la revisió i comprovació i un cop finalitzada l’obra s’ha d’aportar a la comunitat el certificat d’instal·lació elèctrica. A més, d’acord amb el RD 842/2022 de 2 d’agost (Reglament de Baixa Tensió), la instal· lació haurà de passar una inspecció cada 5 anys.
No, la quota queda establerta en el Títol de Constitució i s’expressa en percentatge sobre el total de l’immoble (Art. 553.3.2).
Estan legitimats per a la impugnació els propietaris que han votat en contra, els absents que s’hi han oposat i els que han estat privats il·legítimament del dret de vot.
La majoria de propietaris que representi la majoria de les quotes de participació. Els acords que s’aproven per aquesta majoria són:
  • Execució d’obres o establiment de serveis que tenen la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors.
  • Les innovacions exigibles per a l’habitabilitat, l’accessibilitat, la seguretat de l’immoble o l’eficiència energètica i hídrica segons llur naturalesa i característiques.
  • Execució d’obres per instal·lar infraestructures comunes o equips amb la finalitat de millorar la mobilitat dels usuaris, per connectar serveis de telecomunicacions de banda ampla o per individualitzar el mesurament dels consums d’aigua, gas o electricitat o per la instal·lació general de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  • Execució d’obres per instal·lar infraestructures comunes o equips amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica i hídrica, així com per instal·lar sistemes d’energies renovables d’us comú en elements comuns.
  • Execució d’obres per a instal·lar infraestructures o equips amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica i hídrica, així com per instal·lar sistemes d’energies renovables d’utilitat particular en elements comuns.
  • La participació en la generació d’energies renovables compartides amb altres comunitats de propietaris, així com també amb comunitats energètiques locals o ciutadanes d’energia.
  • Els contractes de finançament per a fer front a les despeses derivades de l’execució de les obres o de les instal·lacions previstes en els apartats anteriors.
  • Les normes del reglament de règim interior de la Comunitat de Propietaris.
  • L’acord de sotmetre a mediació qualsevol qüestió pròpia del règim de la propietat horitzontal.
  • I tots aquells que no requereixin les 4/5 parts dels propietaris amb dret a vot que han de representar les 4/5 parts de les quotes de participació.

Sí, però sempre amb l’acord unànime de la junta de propietaris d’aquells elements comuns que per la seva pròpia naturalesa en siguin susceptibles i es puguin dividir, com per exemple patis, jardins, terrasses, cobertes, però no l’estructura mateixa de l’immoble (pilars, bigues, etc.). Aquesta vinculació no els fa perdre la naturalesa d’element comú (Art. 553-43).

Contacteu amb nosaltres per qualsevol altra pregunta, dubte o per demanar-nos informació.

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure informar als interessats de les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades i dels drets que li assisteixen, posem a la seva disposició la següent informació.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENTResponsable: Tot Servei Urgell, S.L. – CIF: B25278722 Dir. Postal: Plaça Del Exercit Nº6 Bj Iz., 25002 Lleida (Lleida)
FINALITATGestionar la seva consulta/petició i donar una resposta a la mateixa.
LEGITIMACIÓEl seu consentiment
DESTINATARISLes dades no se cediran a tercers excepte en els casos en els quals existeixi una obligació legal o comunicació necessària per donar contestació a la seva consulta.
DRETSPot exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el responsable del tractament; a més d’acudir a l’autoritat de control competent (AEPD).
INFORMACIÓ ADDICIONALPot consultar la informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals aquí.